Pod vedením Mgr. Zdeňky Kolářové proběhnou v prostorách Soukromé ordinace klinické psychologie, Thámova 24/133, Praha 8, tři semináře skupinové supervize.
Konat se budou vždy v pátek, a to  17. dubna,  22. května  a  19. června 2015 od 15 – 17.00 hodin.
Cena za dvouhodinový seminář je 500,- Kč.

Přihlásit se můžete na emailové adrese kolarova.zd(zavinac)seznam.cz nebo na telefonním čísle 731538442 přímo u Mgr. Kolářové.

Semináře byly zařazeny do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů.

Každý seminář byl ohodnocen 1 kreditem, za účast na všech setkáních budou připsány kredity 3.

Odborný program supervizních seminářů:

Neoddiskutovatelnou součástí profesního vedení pacienta je proces vlastní supervize profesní činnosti.

Supervize má složku vzdělávací, podpůrnou a řídící. V tomto semináři se budeme zaměřovat prvořadě na složku vzdělávací, ale také podpůrnou týkající se dobrého zacházení s osobností psychologa/psychoterapeuta jako s kvalitním nástrojem pro výkon profese, nedílnou součástí je pak i oblast etiky vykonávané profese a orientace v prostoru profesionální normy.

Jednou z možností provádění supervize je také skupinová forma supervize, účast na supervizní skupině. Oproti individuální supervizi je tato forma ekonomičtější finančně, časově i odborně/z hlediska množství sdílených zkušenosti a odbornosti/. Supervizní proces je méně závislý na vedoucím supervizorovi, snižuje se riziko závislosti na osobnosti supervizora a opakování jeho chyb, pozitivní je také podpůrná atmosféra skupiny pro redukci nejistot a úzkosti, skupina poskytuje širší empatickou škálu. Je také možno dobře využít techniky skupinové práce v supervizi případu, pro klinické psychology a psychoterapeuty, kteří vedou psychoterapeutické skupiny je to dobrá příležitost učit se při supervizi odehrávající se ve skupině.

Pravidelnou účastí na supervizi dochází ke zkvalitňování profesionálních přístupů k pacientovi.

Dvouhodinový seminář pojme analýzu a východiska pro další postupy nejméně dvou případů, přičemž aktivní účast se předpokládá u všech členů skupiny např. při hraní rolí v technikách/sousoší, psychodrama, práce s projektivním materiálem/, jako pozorovatelé, při tvorbě zpětných vazeb, sdílení zkušeností a případné empatie a porozumění až po doporučení řešení.

Číslo akce: AKPČR/PHA/ŠA/079/2015

Více zde: http://www.psychologickapomoc.cz/news/supervizni-seminar/